22.6.08


ေစာေ၀ ထိန္းသိမ္းခံထားရတာ ၅ လျပည့္ၿပီ။ ေတြ႔တ့ဲကဗ်ာေဟာင္းတပုဒ္ကုိ အမွတ္တရအျဖစ္ တင္လုိက္ပါတယ္။

No comments: